1.  Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy z zabawkami bavarka.pl (zwanym dalej Sklep) prowadzony jest pod adresem internetowym www.bavarka.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest firma bavarka, , NIP: , REGON: , tel:  (zwana dalej Sprzedawcą).
 3. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem.

2.  Warunki zawarcia umowy

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia zamieszczonego na stronach sklepu internetowego lub dokonania rejestracji za pośrednictwem sklepu, a następnie dokonania realizacji zamówienia przez Internet.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego i adresu email.
 3. Zawarcie umowy, a jednocześnie realizacja zamówienia, wymaga potwierdzenia złożonego zamówienia, poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wysłanej do Klienta wiadomości email.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone na skutek podania nieprawidłowych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podczas wypełniania formularza zamówienia.

3.  Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien przekazać Sprzedawcy informacje odnośnie wybranego towaru, który ma być przedmiotem zamówienia - przez dodanie tego towaru do tzw. koszyka.
 3. W koszyku musi znajdować się co najmniej jedna sztuka towaru.
 4. Aby zamówienie uznać za kompletne, Klient powinien nacisnąć przycisk "realizuj zamówienie" znajdujący się w koszyku, a następnie wybrać odpowiednio sposób dostawy oraz metodę dokonania płatności za wybrany towar.
 5. W chwili zrealizowania zamówienia ze strony Klienta, wysyłana jest do niego wiadomość email z linkiem potwierdzającym zamówienie oraz informacjami odnośnie zamawianych produktów oraz statusu zamówienia.
 6. Do czasu dokonania realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub anulowania zamówienia. Po dokonaniu realizacji przez Sprzedawcę takie zmiany nie będą już możliwe.
 7. Czas realizacji zamówienia 1 - 2 dni robocze. W przypadku braku towaru w magazynie czas wydłuża się do 7 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany emailem. Czas wysyłki liczony jest od pierwszego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty.

4.  Płatność

 1. Ceny podane w sklepie internetowym bavarka.pl to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT w wysokości 22%) wyrażone w złotych polskich.
 2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty wybierając jeden z podanych niżej sposobów:
  - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 38 1140 2004 0000 3602 7032 6939 (mBank)
  - płatność gotówką w momencie odbioru osobistego towaru w siedzibie  Sprzedawcy (odbiór osobisty po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się)
 4. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany w chwili składania zamówienia
 5. W przypadku, gdy Klient zobowiązał się do zapłaty w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania towaru w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty i wycofywania produktów z oferty.

5.  Dostawa towaru

 1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru w następujący sposób: Poczta Polska lub odbiór osobisty.
 2. Klient składając zamówienie automatycznie udziela pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w swoim imieniu z Pocztą Polską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki. Na fakturze widnieje cena towaru oraz koszt zapakowania przesyłki.
 1. Towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego produkty są gotowe do wysyłki.
 3. Do odbioru towaru uprawniony jest Klient lub osoby przez niego upoważnione.
 4. Klient ma prawo odmowy przyjęcia towaru, jeśli przy odbiorze zostaną zauważone uszkodzenia mechaniczne towaru. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich dokumentów związanych z odmową przyjęcia towaru. Brak takich dokumentów będzie jednoznaczny z przyjęciem towaru przez Klienta.

6.   Certyfikaty

 1. Wszystkie zabawki sprzedawane w sklepie internetowym bavarka.pl posiadają certyfikat bezpieczeństwa CE dopuszczający je do użytkowania przez dzieci powyżej trzeciego roku życia. Informacja podana na stronie o wieku dziecka, które może bawić się daną zabawką, nie ma wiążącego charakteru, ma jedynie charakter pomocniczy. Jeżeli roczne dziecko bawi się zabawką dopuszczoną oficjalnie od trzeciego roku życia, odpowiedzialność z tego tytułu spada na opiekunów dziecka.

7. Odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od chwili dostarczenia towaru do Klienta, bez podania przyczyny.
 2. Towar może zostać zwrócony tylko w przypadku gdy nie był używany, uszkodzony, zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 3. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego wysłania towaru na własny koszt pod wskazany przez Sprzedawcę adres, wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru (faktura VAT).
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należnych pieniędzy Klienta na wskazany przez niego numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru.
 5. W przypadku, gdy Klient otrzyma towar niezgodny z towarem będącym treścią umowy, ma prawo żądać wymiany towaru na właściwy lub doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, nie ponosząc przy tym kosztów naprawy lub wymiany takiego towaru. Punkt ten nie ma zastosowania, gdy wymiana lub naprawa towaru jest niemożliwa, albo wymaga nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 6. Reklamacje należy drogą emailową na adres: bavarka@bavarka.pl

8. Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez serwis internetowy bavarka.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego
 2. Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom i są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży towarów i usług. Dane teleadresowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy wynikające z innych dokumentów prawnych, w tym ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.
 4. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 5. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres bavarka@bavarka.pl

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Promocje

Wszystkie promocje

zabawki drewniane, zabawki z drewna | Pozycjonowanie zapewnia GKstudio.pl